Skadliga ämnen

0 kr exkl. moms

Information

Skylt med piktogram. "Skadliga ämnen". Formen och färgerna överensstämmer med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete, AFS 2020:1.
Skyltar som varnar för kemiska risker utgörs av faropiktogram enligt CLP-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar). Egen text kan anges.