Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara

0 kr exkl. moms

Information

Skylt med piktogram "Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara". Formen och färgerna överensstämmer med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete, AFS 2020:1. Skyltar som varnar för kemiska risker utgörs av faropiktogram enligt CLP-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar). Egen text kan anges. älsa och säkerhet under arbete, AFS 2020:1. Egen text kan anges.